Kallelse till årsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening 2021-06-27.


Söndag den 27 juni 2021, klockan 16:00.
Mötet sker elektroniskt via Microsoft Teams. Inloggning skall ske senast kl 15:50.

Anmäl ert deltagande till info@skargardsfiber.se så skickas länk med inloggningsinstruktioner samt
årsmöteshandligar till er.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för innevarande räkenskapsår.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av styrelsens ordförande.
 14. Val av revisorer och eventuella revisor suppleanter.
 15. Val av valberedning, minst två och högst fem personer varav en ska vara sammankallande.
 16. Genomgång av ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.
 17. Beslut om återbetalning av kapitalinsats.
 18. Övrig information
 19. Mötets avslutande.
  Väl Mött på Årsstämman
  Styrelsen

Driftstörning 28 april 2020

Det är störningar på fibernätet just nu och det beräknas vara åtgärdat framåt 22 ikväll.

Det är något större fel som ligger utanför vårt nät som påverkar fler operatörer.

Månadsfaktura för juni

De med månadsfaktura har inte fått juni månads faktura p g a ett tekniskt fel. Beloppet för juni kommer att komma med på julifakturan.

 

Information angående kapitalinsatsen

Föreningen och styrelsens mål är att kostnaden för uppbyggnad och drift av fibernätet, ska vara ekonomiskt gynnsamt för medlemmarna. När all slutredovisning till Länsstyrelsen är klar, kommer styrelsen att se om det är möjligt att återbetala del av insatsen. Sista datumet för slutredovisning är den 31 december 2020. Under hösten 2020 kommer vi att kunna lämna ett preliminärt besked.

Extra föreningsstämma den 24 februari 2019

Kallelse till extra föreningsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening

Söndag den 24 februari klockan 15:00 i Torsö bygdegård

Medlemsregistrering mellan klockan 14:00 – 15:00

Dagordning och övriga handlingar för stämman finns under fliken Dokument/Föreningsstämmor