Kallelse till årsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening 2021-06-27.


Söndag den 27 juni 2021, klockan 16:00.
Mötet sker elektroniskt via Microsoft Teams. Inloggning skall ske senast kl 15:50.

Anmäl ert deltagande till info@skargardsfiber.se så skickas länk med inloggningsinstruktioner samt
årsmöteshandligar till er.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för innevarande räkenskapsår.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av styrelsens ordförande.
 14. Val av revisorer och eventuella revisor suppleanter.
 15. Val av valberedning, minst två och högst fem personer varav en ska vara sammankallande.
 16. Genomgång av ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.
 17. Beslut om återbetalning av kapitalinsats.
 18. Övrig information
 19. Mötets avslutande.
  Väl Mött på Årsstämman
  Styrelsen

Månadsfaktura för juni

De med månadsfaktura har inte fått juni månads faktura p g a ett tekniskt fel. Beloppet för juni kommer att komma med på julifakturan.

 

Information angående kapitalinsatsen

Föreningen och styrelsens mål är att kostnaden för uppbyggnad och drift av fibernätet, ska vara ekonomiskt gynnsamt för medlemmarna. När all slutredovisning till Länsstyrelsen är klar, kommer styrelsen att se om det är möjligt att återbetala del av insatsen. Sista datumet för slutredovisning är den 31 december 2020. Under hösten 2020 kommer vi att kunna lämna ett preliminärt besked.

Extra föreningsstämma den 24 februari 2019

Kallelse till extra föreningsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening

Söndag den 24 februari klockan 15:00 i Torsö bygdegård

Medlemsregistrering mellan klockan 14:00 – 15:00

Dagordning och övriga handlingar för stämman finns under fliken Dokument/Föreningsstämmor

Driftavbrott 28 september

Avbrottet i fibernätet i helgen lär ha berott på fel/avbrott i matande fibernät (Skanovas eller Telias). Efter omstart blev det även fel på ip-adresser i Skärgårdfibers system. Detta upptäckte Netatonce på lördagskvällen och åtgärdade. Netatonce har efter detta beslutat att utöka övervakning på vårt nät.
Netatonce informerar (kanske inte så lättbegripligt i alla delar):
” Vi har försökt kolla i loggarna om vad som inträffade. Det verkar dock som att omstarten av dem har nollställt detta. Eftersom detta verkar ha hänt efter att vår kundtjänst stängt har vi heller inga felanmälningar på vad symptomen var. En av våra ideer är att stack-funktionen av någon anledning har gjort en timeout, och att stacken av switchar då bytte huvudswitch (vilket vi aldrig råkat ut för innan). Detta måste hanteras av oss i vårt kundsystem för att kunderna ska få IP-adresser igen. Vilket vi såg först Lördagkväll. Vi har efter detta problem byggt ytterligare övervakning av just detta.”