Välkommen

Nu har vi ”ett snabbare Torsö”
I början av 2013 samlades ett antal Torsöbor med ett gemensamt intresse av att få ”ett snabbare Torsö” genom ett fibernät för data, TV och telefoni. En arbetsgrupp bildades. I augusti 2013 hade arbetsgruppens arbete lett fram till att en ekonomisk förening bildades – Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening. En konstituerande föreningsstämma hölls den 20 augusti 2013. Projekteringsarbetet påbörjades i samarbete med byNet. Projektet har genomförts med stöd från Jordbruksverket/EU. Jordbruksverkets handläggning gjorde tyvärr att projektet försenades med nästan ett år. Under 2016 kunde vi emellertid starta nedgrävningen av fiberslangarna. En större del av grävningsarbetet har skett i samarbete med VänerEnergi i samband med att VänerEnergi grävt ner sitt  tidigare luftburna elnät på Torsö. Startskottet för grävningsarbetet gick den 4 april 2016. Vi upphandlade kommunikationsoperatör och vi valde Net at Once, som lämnat det fördelaktigaste anbudet. Den 6 oktober 2017 blev anslutningarna till Nodhus1 (östra Torsö) uppkopplade och den 17 oktober 2017 kopplades Nodhus2 upp (Brommösund/Fågelö). Så efter drygt fyra års intensivt arbete fick vi  ”ett snabbare Torsö”.

Du kan även hitta oss på Facebook (klicka på symbolen så länkas du till vår Facebooksida).

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening
Org nr 769626-8114
E-post: info@skargardsfiber.se
Postadress: Brofästet 1, 54291 Torsö