Vi arbetar för ett snabbare Torsö

Torsö skärgårdsfiber är en ekonomisk förening som arbetar för att bygga ett fibernätverk på Torsö för bl.a. data- och telekommunikation samt TV.IMG_0802

MEDLEMSKAP ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT FÅ EN ANSLUTNING TILL FIBERNÄTET

Sista chansen att få medlemskap/anslutning till de ”gamla” villkoren!

Vid föreningsstämman den 26 april 2015 togs beslut om att driva projektet vidare under förutsättning att Skärgårdsfiber beviljas stöd från Länsstyrelsen/EU till minst 40% och att insatskapitalet beräknas uppgå till max 23000 kronor per ansluten fastighet.

I och med att projektet försenats p g a Jordbruksverkets försenade handläggning av projektbidragen (se nedan) så  har vi förlängt ansökningstiden till de ”gamla” villkoren. Vi tar emot nya ansökningar om medlemskap/anslutning till de ”gamla” villkoren  fram till den 16 maj 2016!

Vi skall nu komplettera vår ansökan om projektbidrag senast den 16 maj. Ansökningar om medlemsskap/anslutning, som kommer in före detta datum kommer i enlighet med föreningsstämmans beslut att få sin anslutning för en insats på 23000 kronor. Efter detta datum gäller följande i enlighet med stämmans beslut: Fastighetsägare som ansluter sin fastighet efter att ansökan till Länsstyrelsen om projektstöd inlämnats betalar, förutom då gällande insats, faktisk merkostnad för anslutning av fastigheten till Skärgårdsfibers nät (dock minst 5000 kronor + moms).

Troligen kommer vi som ansluter oss att tjäna in vår insats under en femårsperiod genom lägre månadskostnader för telefon, TV och bredband.

Här kan du ladda ner ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap

Anslutningsavtal mellan Skärgårdsfiber och fastighetsägare skall tecknas

Du kan ladda ner avtalet här:

Avtal om fastighetsanslutning

Ett insatskapital på 23000 kronor skall betalas 

Förkalkylen baserad på 296 anslutna fastigheter visar en beräknad anläggningskostnad på 18250 kronor per ansluten fastighet. Insatsen är avsedd att täcka anläggningskostnaden. Föreningsstämmans beslut om en insats per ansluten fastighet på 23000 kronor ger en likviditetsbuffert och minskar därmed behovet av rörelsekredit/upplåning, och ger utrymme för oförutsedda kostnader. Beslutet innebär också att eventuellt överskott i insatskapitalet jämfört med faktisk anläggningskostnad skall återbetalas till anslutna fastighetsägare efter avslutat projekt.

Efter den 16 maj 2016 betalas förutom insatsen på 23000 kronor, faktisk merkostnad för anslutning av fastigheten till Skärgårdsfibers nät (dock minst 5000 kronor + moms).

Föreningsstämmans kompletta beslut om projektstart kan du ladda ner här:

Beslut om projektstart

Medlemsavgift skall också inbetalas till föreningen. Föreningsstämman beslutade att hålla medlemsavgiften för 2015 oförändrad 100 kr per medlem och år. Vid vårens föreningsstämma kommer beslut att fattas om medlemsavgiften för 2016.

Vårt bankgironummer är 192-7037

ANSÖKAN OM PROJEKTDIDRAG – FÖRSENING FRÅN JORDBRUKSVERKET

Ansökan om projektbidrag har lämnats in till Länsstyrelsen/Jordbruksverket och kompletteras efterhand, Första beslutstillfället på Länsstyrelsen var planerat till november 2015. Tidsplanen har emellertid förskjutits då Jordbruksverket drog tillbaka sitt förslag till föreskrifter för bredbandsbidrag efter invändningar från Konkurrensverket. Över 600 lokala fiberföreningar har sökt bidrag och många av oss har väntat i över ett år på besked. Det Konkurrensverket efterlyser är regler som garanterar att statliga stödmedel inte ersätter kommersiella investeringar i bredband. Jordbruksverket har nu justerat föreskrifterna för att tillgodose Konkurrensverkets krav.

Tyvärr är Jordbruksverket även sent ute med utveckling av det nya IT-system som ska användas för utbetalningar av stöden. Ansökningar har inte kunnat beviljats förrän i april 2016. Vi väntar fortfarande på Länsstyrelsens beslut beträffande vår ansökan. 

Vi  jobbar med markavtal, upphandling av grävare och kommunikationsoperatör m m för att stå beredda att påbörja anläggningsarbetet så fort bidrag beviljats. Vi har också träffat överenskommelse med Vänerenergi om samförläggning av kanalisation när de gräver ner elledningar på Torsö (se nedan).

PROJEKTERING AV FIBERNÄTET

Skärmavbild 2015-09-17 kl. 07.15.02      Klicka här för att komma till fiberkartan

Projekteringskartan uppdateras löpande när nya medlemmar tillkommer. Här ovan finns en länk till den karta över medlemsfastigheter som f n utgör underlag för projekteringsarbetet och ansökan om projektbidrag.

SAMFÖRLÄGGNING MED VÄNERENERGI

Bilder från uppstartmöte/byggmöte i Bygdegården den 4 april 2016 för kabelnedgrävning för el och fiber på Torsö.

Vi har tecknat avtal med VänerEnergi om samförläggning när VänerEnergi gräver ner el-ledningarna på Torsö. Arbetet startade den 4 april 2016. Skärgårdsfiber har planerat en total kanalisation på ca 85 km. Genom samarbetet med VänerEnergi kommer ca 56 km att samförläggas, vilket innebär att det återstår ca 29 km för föreningen att upphandla i egen regi.

GRÄVNING OCH INSTALLATION PÅ EGNA FASTIGHETEN

Här kan du ladda ner en pdf-fil med anvisningar om grävning på tomten och installation i byggnad. Föreningen kommer att förse dig med allt material fram till byggnadens användarnod samt anslutning enligt avtal.

Fastighetsinstallation 

Bilder på installationen:

Grävning på egna tomten   Grävning på egna tomten

Bild fastighetsbox (insidan på huset)    Bild fastighetsbox (insidan av huset)

Bild anslutningsbox (utsidan av huset)1   Bild anslutningsbox (utsidan av huset)

Bild anslutningsbox (utsidan av huset)2   Bild 2 anslutningsbox (utsidan av huset)

 

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Styrelsens medlemmar har själva drivit arbetet med frågan om ett fibernät på Torsö fram tills nu. Vi kommer nu att behöva hjälp av fler personer på ön. Det kan gälla områdesansvar, administration, röjning och utsättning inför grävning mm.

Anmäl ditt intresse genom att ladda ner, fylla i och lämna nedanstående blankett till någon i styrelsen, eller skicka ett e-postmeddelande: info@skargardsfiber.se.

Här kan du ladda ner blanketten

Jag vill hjälpa till! 

KONTAKTUPPGIFTER:

E-post: info@skargardsfiber.se

Postadress: Torsö Skärgårdsfiber, Brofästet 1, 542 91 Torsö