Kallelse till årsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening 2021-06-27.


Söndag den 27 juni 2021, klockan 16:00.
Mötet sker elektroniskt via Microsoft Teams. Inloggning skall ske senast kl 15:50.

Anmäl ert deltagande till info@skargardsfiber.se så skickas länk med inloggningsinstruktioner samt
årsmöteshandligar till er.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för innevarande räkenskapsår.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av styrelsens ordförande.
 14. Val av revisorer och eventuella revisor suppleanter.
 15. Val av valberedning, minst två och högst fem personer varav en ska vara sammankallande.
 16. Genomgång av ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.
 17. Beslut om återbetalning av kapitalinsats.
 18. Övrig information
 19. Mötets avslutande.
  Väl Mött på Årsstämman
  Styrelsen